Translation Page
« June 2016 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 

Username:
Password:
New Websites Debut June 28
THÔNG TIN PHÁT HÀNH 
Documents in  Vietnamese for Public Use  
2014-15 Archived Announcements

 
                                  Thông báo &Tin tức        
 
                                                    Announcements & News 

 
Học sinh Lên Lớp Sáu Cần Có Tiêm Chủng
 
Rising 6th Graders Need Important Vaccine
Ghi Danh Sắp Đến Cho Mẫu Giáo
 
Kindergarten Registration on the Horizon
Thông tin về Trung Tâm Chương Trình Quốc Tế Học và Các Ngôn Ngữ (CISL) cho năm 2016-2017
 
Information about the Center for International Studies and Languages (CISL) Program for 2016-17
Hỗ Trợ Định Địa Điểm Và Hình Dạng Trường Trung Học Phổ Thông Kế Đến Của PWCS
 
Help Shape the Location and Look of the Next PWCS High School
Loạt Các Cuộc Hội Thảo Về Sự "Am Hiểu Giáo Dục Đặc Biệt"
 
"Understanding Special Education" Workshop Series
Tổng Giám ̣Đốc Trường Nhắn Về Thời Tiết Khắc Nghiệt 2015-16
 
Superintendent's Inclement Weather Letter 2015-2016
Nay Có Cách Mới Tìm Ra Lịch Trình Tuyến Đường Xe Buýt Trường
 
New Online Search Tool for School Bus Schedules Now Available
Thư từ Tổng Giám Đốc Trường về các Phục vụ Trong Ngữ Việt
 
Superintendent's Letter About Services in Vietnamese
Học Sinh Lên Lớp Sáu Phải Được Chích Ngừa Trước Khi Năm Học Mới Bắt Đầu
 
Rising 6th Graders Need Important Vaccine Before New School Year Starts
Giải thích/ Cho phép các học sinh có đủ điều kiện được tái kiểm tra Tiêu chuẩn Học tập (SOL) cho cấp lớp 3-8
 
Explanation/Authorization for retesting qualifying students on grade 3-8 Standards of Learning exams
Trắc nghiệm SOL Toán Học Lớp 6 Thay đổi theo Công nghệ  Hãy xem thêm  Technology Changing This Year's Grade 6 Math SOL Test
Ngân sách 2016 và các Thách thức Thực tế
 
2016 Budget Proposal and Challenges Fact Sheet
Lớp Học Tiếng Anh Sắp Tới cho Người Lớn 
 
Upcoming Adult Class for Learning English
                                                        
                              
Mẫu Đơn, Tập Tin, Thư Tín    
 
                                                     Forms, Brochures, Letters

 
Tâp Tin Tương Lai Thành Công
 
Success for Future Brochure
Trường Hè
 
Summer School
Đơn Xin Miễn Phí & Giảm Giá Bữa Ăn Trưa 2015-16
 
Free & Reduced Meal Application 2015-16
Hướng Dẫn Điền Đơn Xin Miễn Phí & Giảm Giá Bửa Ăn Trưa
 
Application Instructions
Thư Từ Viên Tổng Giám Đốc về Bữa Ăn Miễn Phí & Giảm Giá
 
Free & Reduced Letter from Superintendent 2015-16
Tập tin Khẩn cấp 2015-16
 
Crisis Brochure 2015-16
Thư Hướng dẫn về Dị ứng 2014
 
Allergy Guidelines Letter 2014
Thư Tựu Trường Từ Viên Tổng Giám Đốc
 
Back to School Letter from the Superintendent
Quy Tắc Ứng Xử (2015-2016)
 
Code of Behavior 2015-16
Tập Tài Liệu Về Cơ Hội Học Qua Các Chương Trình Trung Học Cơ Sở
 
Middle School Program Opportunity 2016-17 Brochure
Tập Tài Liệu Về Cơ Hội Học Tập Qua Các Chương Trình Trường Trung Học Phổ Thông
 
High School Program Opportunity 2016-17 Brochure 
Danh Mục Khóa Học Trung Học  Phổ Thông 2015-16
 
High School Course Catalog 2016 -17
Disclosure of Child’s Disciplinary and Criminal History Prior to Enrollment forms-Attachment to Regulation 715-5
PEP Brochure - A Parent Outreach Program for ESOL Parents
 
PEP Brochure - A Parent Outreach Program for ESOL Parents
Mẫu Thẻ Báo Cáo Tạm Thời
Hướng Dẫn Để Hiểu Báo Cáo

 
Report Card and Interim Templates
Quyền Lợi Về Những Chương Trình Phục Vụ Đặc Biệt
 
Rights to Special Programs Services (2014)
Con Đường Dẫn Đến Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông
 
Your Path to High School Graduation

                             Chính Sách và Quy Luật    
 
                                                       Policies and Regulations

 
Các Chính Sách Policies
Các Quy Định Regulations
 
 


 

Warning! This Web page may contain links to one or more Web sites outside the PWCS network, which are not PWCS venues and may not reflect the views or opinions of PWCS. PWCS does not control the content of such Web sites and does not sponsor or endorse any messages, products, or services contained on such Web sites.

Nondiscrimination Policy | Site Map | Privacy Policy | View "printer-friendly" page | Login   
Site powered by SchoolFusion.com © 2016 - Educational website content management